ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วานิช โปตะวณิช"

วานิช เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ [[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]] และ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ Rotterdam Conservatory ที่[[ประเทศเนเธอร์แลนด์]] ปัจจุบันเป็นข้าราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต [[กรมศิลปากร]] และสอนวิชาทรัมเปตอยู่ที่ โรงเรียนดนตรีมีฟ้า <ref>http://www.mifah.com/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=12226&Ntype=4</ref>เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาทรัมเปตและเป็นผู้ควบคุมวง Buu Symphonic Band สาขาวิชาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยบูรพา]] และเป็นอาจารย์พิเศษที่[[วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต]]
 
วานิช โปตะวนิช เป็นผู้อำนวยการด้านดนตรี ของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน และมีลูกชายหน้าเหลี่ยมมากชื่อน้องต๊อบ
 
<br />
ผู้ใช้นิรนาม