ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ ''พระเทพญาณกวี ศรีปริยัติวราลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2543/B/028/22.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 117, ตอนที่ 28 ข, 28 ธันวาคม 2543, หน้า 23-24</ref>
* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็น[[พระราชาคณะชั้นธรรม]] ฝ่าย[[วิปัสสนาธุระ]] ที่ ''พระธรรมเจติยาจารย์ ศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/B/003/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์], เล่ม 125, ตอนที่ 3 ข, 14 มกราคม 2551, หน้า 1</ref>
* 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สถาปนาขึ้นเป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]] มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า ''พระพรหมมุนี ศรีธรรมธรวรางกูร สุนทรศีลาจารวิมล โสภณวิเทศศาสนกิจ พิพิธภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/040/T_0004.PDF ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์] เล่ม 136, ตอนที่ 40 ข, 28 กรกฎาคม 2562, หน้า 5</ref>
 
== อ้างอิง ==
833

การแก้ไข