ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

(แก้ไขราชทินนามให้ถูกต้อง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
== ประวัติ ==
== ปัจจุบัน ==
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา '''พระพุทธาจารย์''' เป็นราชทินนาม[[พระราชาคณะ]]เจ้าคณะ[[อรัญวาสี]] มีผู้ได้รับพระราชทานราชทินนามสมณศักดิ์นี้สืบมา จนถึง พ.ศ. 2394 [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดให้เลื่อนสมณศักดิ์พระพุทธาจารย์ (สน) เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัณยบัฏที่สมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นรูปแรก<ref>วิเชียร อากาศฤกษ์ และ สุนทร สุภูตะโยธิน, ''ประวัติ สมณศักดิ์ และ พัดยศ'', กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2528, หน้า 33</ref>
 
439

การแก้ไข