ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การตรวจสอบผู้ใช้"

(ย้อนการแก้ไขที่ 8305188 สร้างโดย MAY INTHOM (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(per discussion)
 
=== การบล็อก ===
ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิ์ในการตรวจสอบผู้ใช้ อาจบล็อกผู้ใช้โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบผู้ใช้ได้ โดยถือว่าการกระทำดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ซ่อนข้อมูลควบคุมประวัติ (Oversight) หรือผู้ตรวจสอบผู้ใช้ การบล็อกดังกล่าวต้องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ และผู้ดูแลระบบต้องไม่เลิกบล็อกการบล็อกตามอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบผู้ใช้ โดยไม่อภิปรายกับผู้ตรวจสอบผู้ใช้ก่อน
=== บันทึกการตรวจสอบผู้ใช้ ===
บันทึกการตรวจสอบผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้ที่หน้า [[พิเศษ:ตรวจสอบผู้ใช้]] ซึ่งสามารถดูได้เฉพาะผู้ตรวจสอบผู้ใช้เท่านั้น โดยจะเก็บรายละเอียดว่ามีการตรวจสอบใคร เมื่อไร เหตุผลในการตรวจสอบ และบันทึกการตรวจสอบ แต่จะไม่เก็บผลการตรวจสอบและไอพีของผู้ใช้ไว้แต่อย่างใด
=== การคัดเลือกและการถอดถอน ===
โดยทั่วไปผู้ใช้ทั่วไปที่จำเป็นต้องประสงค์จะขอสิทธิในการใช้เครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้จะเป็นสมาชิกและอดีตสมาชิกในคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ แต่หากผู้ใช้ทั่วไปต้องการได้สิทธิ์นี้ จะต้องได้รับการคัดเลือกจากชุมชนเช่นเดียวกับการเสนอชื่อผู้ดูแลระบบ โดยต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อชุมชนและกรรมการประชาคมตามสมควร และได้เสียงสนับสนุนจากชุมชนประชาคมตามจำนวนที่กำหนด (ทั้งนี้ โดยให้ใช้คุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกเช่นเดียวกับการ[[WP:RFA|เสนอชื่อผู้ดูแลระบบ]]โดยอนุโลม) โดยถือว่าเป็นการได้รับเลือกจากคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการโดยอนุโลม เมื่อได้รับคัดเลือกแล้ว อนุญาโตตุลาการจะนำเรื่องให้ผู้ดูแลโครงการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประชาคมเพื่อประโยชน์ในการขอสิทธิตามนโยบายการตรวจสอบผู้ใช้ต่อไปของเมทาวิกิ ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวบุคคลตามช่องทางที่มูลนิธิวิกิมีเดียกำหนดด้วย
 
ผู้ตรวจสอบผู้ใช้สามารถถูกถอดถอนได้ หากชุมชนหรือคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการประชาคมเห็นว่าผู้ตรวจสอบผู้ใช้ได้ใช้เครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้ในทางที่ผิด เช่น ตรวจสอบในทางที่ผิด หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จำเป็น ชุมชนประชาคมอาจเสนอชื่อให้ถอดถอนผู้ตรวจสอบนั้นหรือคณะกรรมการอาจนำเรื่องให้ผู้ดูแลโครงการถอนสถานะผู้ตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล คำขอส่วนบุคคล หรือการขอถอนสถานะตามกระบวนการทั่วไปในเมตาทาวิกิ ทั้งนี้หากมีกรณีเร่งด่วน ผู้ดูแลผู้จัดการโครงการอาจถอดถอนสถานะผู้ตรวจสอบผู้ใช้เป็นการชั่วคราว เพื่อรอการตัดสินจากคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการประชาคมได้ ทั้งนี้ต้องเป็นการชั่วคราวและมีเหตุผลรองรับเท่านั้น
 
== การร้องเรียนซึ่งการละเมิดการใช้เครื่องมือ ==
* ผู้ใช้ที่ได้รับสถานะตรวจสอบผู้ใช้ ที่ขาดความเคลื่อนไหวเป็นเวลานานกว่า 1 ปี จะถูกถอนสถานะโดยปริยาย
* หากมีการใช้เครื่องมือตรวจสอบผู้ใช้ในทางที่ผิด เช่น มีการตรวจสอบผู้ใช้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเวลาบ่อยครั้ง ผู้ตรวจสอบจะถูกถอนสถานะทันที
* หากมีข้อสงสัยว่ามีการเครื่องมือในทางที่ผิด ให้อภิปรายกรณีดังกล่าวในวิกิพีเดียภาษาไทย โดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการจะเป็นผู้ตัดสินให้ถอนสถานะ หรือชุมชนมีมติก็ได้ และดำเนินเรื่องให้ผู้ดูแลผู้จัดการโครงการถอนสถานะต่อไป ผู้ดูแลผู้จัดการโครงการจะไม่เป็นผู้ถอนสถานะด้วยตนเอง แต่สามารถให้ข้อมูลเพื่อแสดงว่ามีการใช้เครื่องมือในทางที่ผิด และหากกรณีการถอดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สามารถขอให้มูลนิธิวิกิมีเดียเป็นผู้ประกาศถอดถอนสถานะได้
* สามารถส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในทางที่ผิด หรือการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไปที่คณะกรรมการผู้ตรวจการวิกิมีเดีย (Ombudsman committee) ได้เช่นกัน หากเป็นกรณีอื่น ๆ สามารถส่งให้คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเป็นผู้พิจารณาได้
 
* [{{fullurl:Special:Listusers|group=checkuser}} รายนามผู้ตรวจสอบผู้ใช้]
; ตรวจสอบผู้ใช้
* [[m:CheckUser policy|นโยบายการตรวจสอบผู้ใช้ ที่เมตาทาวิกิ]]
 
; การเข้าถึงเครื่องมือ
12,269

การแก้ไข