ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
* ประเภทกวีนิพนธ์ ได้แก่ [[พระนลคำหลวง]]
* ประเภทกาพย์เห่เรือ ได้แก่ [[กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์]]
* ประเภทกลอนนิทาน ได้แก่ [[พระอภัยมณี]]
* ประเภทนิราศ ได้แก่ [https://th.wikipedia.org/wiki/นิราศนรินทร์|นิราศนรินทร์]] นิราศนริน][https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C][https://th.wikipedia.org/wiki/นิราศนรินทร์|นิราศนรินทร์]] ทร์]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม