Difference between revisions of "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย"

no edit summary
* นาย[[วิวัฒน์ ศัลยกำธร]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
* ร้อยเอก [[ธรรมนัส พรหมเผ่า]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
* นายนางสาว[[มนัญญา ไทยเศรษฐ์]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
* นาย[[ประภัตร โพธสุธน]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
 
15,838

edits