ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

แก้ไขราชทินนามให้ถูกต้อง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขราชทินนามให้ถูกต้อง)
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เป็นราชทินนามของพระ[[เถระ]]รูปหนึ่งที่มี[[สมณศักดิ์]]เป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]] ในสมัยหลังได้พระราชทานเฉพาะแก่พระเถระฝ่าย[[มหานิกาย]] ปัจจุบันคือ [[พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]] [[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]]
{{กล่องข้อมูล ตำแหน่งทางการเมือง
| post =สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พุฒาจารย์
| insignia =
| insigniasize =
119

การแก้ไข