ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิติกรรมทางแพ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: นิติกรรม คือ การใดๆอันบุคคลกระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วย...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
นิติกรรม คือ การใดๆอันบุคคลกระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ ในบางประเทศที่ใช้[[กฎหมายลายลักษณ์อักษร]] (Civil Law System) โดยพัฒนาขึ้นโดยวงการนิติศาสตร์เยอรมัน บางประเทศที่ใช้กฎหมายจารีตประเพณี (Common Law System) มีเพียงกฎหมายว่าด้วยสัญญาเท่านั้นโดยครอบคลุมถึงนิติกรรมฝ่ายเดียวและนิติกรรมหลายฝ่าย<ref>ราชบัณทิตยสถาน, 2551 ออนไลน์</ref> ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน นิติกรรม หมายถึง การใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{{กฎหมายหนี้}}
ผู้ใช้นิรนาม