ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมหาชนะชัย"

พระเรืองไชยชำนะปกครองเมืองมหาชนะชัยจนถึงแก่กรรม พระสิทธิจางวางได้เป็นเจ้าเมืองสืบต่อมาอีก 15 ปี ก็ถึงแก่กรรมอีก ทางราชการจึงได้ยุบเมืองมหาชนะชัยเป็น '''อำเภอมหาชนะชัย''' ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี พร้อมกับแต่งตั้งท้าวสุริยนต์ บุตรพระสิทธิจางวาง เป็นนายอำเภอมหาชนะชัยคนแรก (สันนิษฐานว่าเป็นคนเดียวกับหลวงวัฒนวงศ์โทนุบล)
 
เนื่องจากอำเภอมหาชนะชัยตั้งอยู่บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนชื่ออำเภอมหาชนะชัยเป็น '''อำเภอฟ้าหยาด''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ [[24 เมษายน]] [[พ.ศ. 2460]] จนกระทั่งถึงวันที่ [[17 เมษายน]] [[พ.ศ. 2482]] กระทรวงมหาดไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอฟ้าหยาดเป็น "อำเภอมหาชนะชัย" อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อวันที่ [[1 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2515]] อำเภอมหาชนะชัยจึงได้ย้ายไปขึ้นกับ[[จังหวัดยโสธร]]จนถึงปัจจุบัน
 
เมื่อวันที่ [[1 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2515]] อำเภอมหาชนะชัยจึงได้ย้ายไปขึ้นกับ[[จังหวัดยโสธร]]จนถึงปัจจุบัน และปี พ.ศ. 2518 กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าท้องที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีพื้นที่กว้างขวางประกอบกับพลเมืองมีจำนวนมาก จึงได้แบ่งท้องที่ตำบลฟ้าห่วน ตำบลกุดน้ำใส และตำบลน้ำอ้อม ออกไปจัดตั้ง[[อำเภอค้อวัง]]
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==