ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
=== คำนำหน้านาม (ฝ่ายใน) ===
สตรีที่ได้รับพระราชานราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ สามารถใช้คำนำหน้านามได้ คือ "คุณ" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมรส หรือ ใช้คำนำหน้านามว่า "[[ท่านผู้หญิง]]" สำหรับผู้ที่สมรสแล้วกับ หม่อมราชวงศ์ ลงมา ส่วนสตรี ผู้ที่สมรสกับเจ้านายฝ่ายหน้าในราชวงศ์จักรีสามัญชน คือ ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ใช้คำว่า หม่อม หรือ สกุลยศเดิม เช่น [[หม่อมราชวงศ์]] และ[[หม่อมหลวง]]ลงมา ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นท่านผู้หญิง
 
ส่วนสตรี ผู้ที่สมรสกับเจ้านายฝ่ายหน้าในราชวงศ์จักรี คือ ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป ใช้คำนำหน้านามว่า หม่อม หรือ สกุลยศเดิม เช่น [[หม่อมราชวงศ์]] และ[[หม่อมหลวง]] ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นท่านผู้หญิง เรียกลำลองว่า คุณท่าน
สำหรับสตรีใน[[ราชสกุล]] ชั้น[[หม่อมเจ้า]]ขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานชั้นใด ส่วนสตรีในราชสกุล ชั้น[[หม่อมราชวงศ์]] และ[[หม่อมหลวง]] เมื่อได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำนามว่า "ท่านผู้หญิง"<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_Chula00.htm เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] จาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</ref>
 
สำหรับสตรีใน[[ราชสกุล]] ชั้น[[หม่อมเจ้า]]ขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานชั้นใด ส่วนสตรีในราชสกุลที่สมรส ชั้น[[หม่อมราชวงศ์]] และ[[หม่อมหลวง]] เมื่อได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำนามว่า "ท่านผู้หญิง"<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_Chula00.htm เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] จาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</ref>
 
=== การสืบตระกูล (ฝ่ายหน้า) ===
ผู้ใช้นิรนาม