ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอำนาจเจริญ"

 
สำหรับถนนในหมายเลขที่ 1-17 เป็นถนนที่สำคัญทางประวัติศาสตร์จังหวัดอำนาจเจริญได้แก่
# {{ป้ายทางหลวง|H|202}} [[ถนนชยางกูร]](ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212)202|ถนนอรุณประเสริฐ]]
# {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ถนนอรุณประเสริฐ]](ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202)212|ถนนชยางกูร]]
# [[ถนนเอนกอำนาจ]]
# [[ถนนวิชิตสิน]]