ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเขมราฐ"

 
อำเภอเขมราฐ มีทางหลวงแผ่นดิน 6 เส้นทาง ดังนี้
# {{ป้ายทางหลวง|H|202}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]] (ถนนอรุณประเสริฐ) ชัยภูมิ–เขมราฐ
# {{ป้ายทางหลวง|H|2034}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2034]] (ถนนมุกดาหาร–บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 บ้านหนองผือ)
# {{ป้ายทางหลวง|H|2050}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2050]] (ถนนอุบลราชธานี-ตระการพืชผล–เขมราฐ)
# {{ป้ายทางหลวง|H|2112}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2112 แยกทางหลวงหมายเลข 2050 (เขมราฐ) –โขงเจียม
# {{ป้ายทางหลวง|H|2232}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2232 แยกทางหลวงหมายเลข 202 (หนองผือ) –กุดข้าวปุ้น
# {{ป้ายทางหลวง|H|2242}} ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2242 แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (บุ่งเขียว) –บรรจบทางหลวงหมายเลข 202 (เขมราฐ)
 
=== รถไฟ ===