ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยโสธร"

 
ใน พ.ศ. 2452 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยุบอำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอปจิมเขมราฐ โดยให้รวมกับอำเภออุไทยเขมราฐ พร้อมกันนั้นก็ให้ยุบเมือง[[เขมราฐ]] ส่วนอำเภอที่อยู่ในเขตการปกครองเมืองเขมราฐ ก็ให้มารวมอยู่ในเขตการปกครองของเมืองยโสธร เมืองยโสธรจึงมีอำเภอในเขตการปกครองรวม 6 อำเภอ ได้แก่
* อำเภออุไทยยะโสธร มีท้าวสิทธิกุมาร (ทุม) เป็นนายอำเภอ
* อำเภอปจิมยะโสธร มีท้าวอุเทนวงษษษา (เขียน) เป็นนายอำเภอ
* อำเภออุไทยเขมราฐ มีหลวงเขมรัฐการอุตส่ห์ (แสง) เป็นนายอำเภอ
* อำเภอ[[จังหวัดอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]] มีราชวงศ์ (ซาว) เป็นนายอำเภอ
* [[อำเภอโขงเจียม]] มีท้าวบุญธิสาร (ตำคำบ่อ) เป็นนายอำเภอ
* อำเภอวารินทร์ชำราบ มีอุปราช (บุญ) เป็นนายอำเภอ
จึงเป็นปีที่เมืองยโสธรมีพื้นที่อาณาเขตกว้างใหญ่ และมีจำนวนอำเภอมากที่สุด