ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอทรายทองวัฒนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
ท้องที่อำเภอทรายทองวัฒนาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของ[[อำเภอคลองขลุง]] ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น '''กิ่งอำเภอทุ่งทราย''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 13 มีนาคมีนาคม พ.ศ. 2535 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ปีเดียวกัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/053/3.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งทราย</ref>
 
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนชื่อกิ่งอำเภอนี้เป็น '''กิ่งอำเภอทรายทองวัฒนา''' ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ปีเดียวกัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/D/019/4.PDF]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อกิ่งอำเภอทุ่งทราย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร</ref>
 
และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอทรายทองวัฒนา''' ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ปีเดียวกัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/050/24.PDF]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐</ref>
และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น '''อำเภอทรายทองวัฒนา''' เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
3,362

การแก้ไข