ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังฆราช"

ลดลง 105 ไบต์ ,  8 เดือนที่ผ่านมา
ย้อนการแก้ไขที่ 8369558 สร้างโดย ปิยะวรรณ ตั้้งสัตยา (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 8369558 สร้างโดย ปิยะวรรณ ตั้้งสัตยา (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ความหมายอื่น||สังฆราชในความหมายอื่น ๆ |พระสังฆราช (แก้ความกำกวม)}}
'''สังฆราช''' คือพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดใน[[สังฆมณฑล]]<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]], กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546, หน้า 1160</ref> ในแต่ละประเทศ เช่น [[ประเทศพม่า]] [[ประเทศไทย]] [[ประเทศกัมพูชา]] มักมีพระสังฆราชเป็นของตน พระสังฆราชอาจเป็นประมุขเฉพาะคณะสงฆ์นิกายหนึ่งหรือเป็นประมุขคณะสงฆ์ทั้งปวงทุกนิกายในประเทศนั้น (ซึ่งเรียกว่าสังฆปริณายกสกลมหาสังฆปริณายก<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, [[พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542]], หน้า 1110</ref>) คำว่า สังฆราช เป็นคำสมาสจากคำว่า สงฺฆ (พระสงฆ์) + ราช (พระราชา) ซึ่งแปลว่า พระสังฆราชเจ้าหรือพระราชาคณะราชาแห่งคณะสงฆ์
 
== ประเทศไทย ==
พระสังฆราชของ[[ประเทศไทย]]เรียกว่า '''สมเด็จพระสังฆราช''' และมีตำแหน่งเป็นสกลมหาสังฆปริณายก เพราะทรงเป็นประมุขปกครองบัญชาการคณะสงฆ์ทุกนิกายในประเทศไทย และมีพระอิสริยยศเสมอด้วยพระองค์เจ้าต่างกรม [[พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560]] ฉบับปัจจุบันให้[[พระมหากษัตริย์ไทย]]เป็นผู้สถาปนา[[สมเด็จพระราชาคณะ]]ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช<ref>พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560</ref>
 
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ล่าสุดคือ [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)]] ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ [[21 เมษายน|12 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2532|พ.ศ. 2560]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/005/1.PDF ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช], ตอนที่ 5ข, เล่ม 134, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, หน้า 1-3</ref>
 
== ประเทศกัมพูชา ==