ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพาวดี เมฆสวรรค์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์''' ([[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2489]] - ปัจจุบัน) กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ในรัฐบาล พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF</ref>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/277/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ]</ref> อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล อดีตปลัด[[กระทรวงวัฒนธรรม]],พลเอก อดีตปลัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]]ประยุทธ์ และอดีตเลขาธิการ[[สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจันทร์โอชา]] เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับ[[กระทรวงการคลัง]]และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาและผลักดันให้เกิดกองทุนบำเหน็จบำนาญ
 
อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัด[[กระทรวงวัฒนธรรม]], อดีตปลัด[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] และอดีตเลขาธิการ[[สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน]] เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับ[[กระทรวงการคลัง]]และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาและผลักดันให้เกิดกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ (กบข.) การให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคของบทบาทชายหญิง ทั้งในสถานที่ทำงานและภายนอก รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นยิ่งด้านการต่างประเทศ สามารถระดมความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ มาสู่สำนักงาน ก.พ. อย่างมากมาย อาทิ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)
 
34,890

การแก้ไข