ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

เคาะวรรค
(เคาะวรรค)
(เคาะวรรค)
[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]]ได้ทำการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้[[ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534]] ซึ่งกำหนดให้''ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/040/1.PDF ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ต่อมาได้มีการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534]] กำหนดให้''ประธานวุฒิสภา''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/216/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์[[พฤษภาทมิฬ]] ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแก้ให้''ประธานสภาผู้แทนราษฎร''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/072/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2535], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อมาคือ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540]] [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]] และ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]]ก็ได้กำหนดให้''ประธานสภาผู้แทนราษฎร''เป็นประธานรัฐสภาเช่นกัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/055/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref><ref name=รัฐธรรมนูญ />
 
ในช่วงก่อนการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]] และ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]] ได้เกิดการรัฐประหารขึ้น 2 ครั้งและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับนั้นได้บัญญัติไว้ว่า ''ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา'' จึงทำให้ประธานสภานิติบัญญัติเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/102/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
 
== อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไทย ==
11,560

การแก้ไข