ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

เคาะวรรค
(→‎ประวัติ: เคาะวรรค)
(เคาะวรรค)
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 [[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]] นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2494|รัฐประหารตนเอง]] และได้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475มา[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495|ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม]] ซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐสภามีเพียงแค่สภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น จึงทำให้''ประธานสภาผู้แทนราษฎร''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/015/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
 
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]]ได้ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500|ยึดอำนาจ]]จากรัฐบาล[[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]แล้วนั้น และยังคงให้มีการใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495]] ต่อไป แต่ต่อมา[[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]]ได้ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2501|รัฐประหารอีกครั้ง]]และได้มีการประกาศใช้[[ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502]]แทน ซึ่งกำหนดให้''ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/017/1.PDF ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
 
ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ได้มีการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511]] ซึ่งได้กำหนดให้''ประธานวุฒิสภา''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=7218 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]]ได้ทำการรัฐประหารตนเอง ยกเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้[[ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515]]ได้กำหนดให้''ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/192/1.PDF ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> หลังจาก[[เหตุการณ์ 14 ตุลา|เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516]]ซึ่งทำให้[[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]]หมดอำนาจลง และมีการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517]] ได้กำหนดไว้ว่า ''ประธานสภาผู้แทนราษฎร''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/constitution/15-20061215114838_a18.pdf รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา
11,560

การแก้ไข