ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

ภายหลังจากเกิด[[เหตุการณ์ 6 ตุลา|เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519]] ทำให้[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]]ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519|รัฐประหาร]] ยกเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519]] กำหนดให้''ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://library2.parliament.go.th/giventake/content_thcons/11cons2519.pdf รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ต่อมา[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] ได้ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520|รัฐประหารอีกครั้ง]]พร้อมยกเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้[[ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520]] กำหนดให้''ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://library2.parliament.go.th/giventake/content_thcons/12cons2520.pdf ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ได้มีการประกาศใช้ [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521]] ซึ่งได้กำหนดให้''ประธานวุฒิสภา''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/constitution/15-20061215114415_a22.pdf รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
 
[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]]ได้ทำการรัฐประหาร ยกเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้[[ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534]] ซึ่งกำหนดให้''ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/040/1.PDF ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ต่อมาได้มีการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534]] กำหนดให้''ประธานวุฒิสภา''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/A/216/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์[[พฤษภาทมิฬ]] ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยแก้ให้''ประธานสภาผู้แทนราษฎร''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/072/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2535], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อมาคือ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540]] [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]] และ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]]ก็ได้กำหนดให้''ประธานสภาผู้แทนราษฎร''เป็นประธานรัฐสภาเช่นกัน<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/055/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/A/047/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
{{โครงส่วน}}
 
ในช่วงก่อนการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]] และ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560]]ได้เกิดการรัฐประหารขึ้น 2 ครั้งและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวซึ่งรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับนั้นได้บัญญัติไว้ว่า ''ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา'' จึงทำให้ประธานสภานิติบัญญัติเป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/102/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/055/1.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
 
== อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไทย ==
3,816

การแก้ไข