ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]]ได้ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500|ยึดอำนาจ]]จากรัฐบาล[[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]แล้วนั้น และยังคงให้มีการใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495]]ต่อไป แต่ต่อมา[[สฤษดิ์ ธนะรัชต์|จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์]]ได้ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2501|รัฐประหารอีกครั้ง]]และได้มีการประกาศใช้[[ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502]]แทน ซึ่งกำหนดให้''ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2502/A/017/1.PDF ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
 
ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ได้มีการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511]] ซึ่งได้กำหนดให้''ประธานวุฒิสภา''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=7218 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]]ได้ทำการรัฐประหารตนเอง ยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511 และประกาศใช้[[ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515]]ได้กำหนดให้''ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/192/1.PDF ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> หลังจาก[[เหตุการณ์ 14 ตุลา|เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516]]ซึ่งทำให้[[ถนอม กิตติขจร|จอมพลถนอม กิตติขจร]]หมดอำนาจลง และมีการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517]] ในมาตราที่ 96 ได้กำหนดไว้ว่า ''ประธานสภาผู้แทนราษฎร''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/constitution/15-20061215114838_a18.pdf รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ฝ่ายนิติบัญญัติที่ประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา
 
ภายหลังจากเกิด[[เหตุการณ์ 6 ตุลา|เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519]] ทำให้[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]]ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519|รัฐประหาร]] ยกเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519]] กำหนดให้''ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://library2.parliament.go.th/giventake/content_thcons/11cons2519.pdf รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ต่อมา[[สงัด ชลออยู่|พลเรือเอกสงัด ชลออยู่]] ได้ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2520|รัฐประหารอีกครั้ง]]พร้อมยกเลิกรัฐธรรมนูญ และประกาศใช้[[ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520]] กำหนดให้''ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://library2.parliament.go.th/giventake/content_thcons/12cons2520.pdf ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ได้มีการประกาศใช้ [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521]] ซึ่งได้กำหนดให้''ประธานวุฒิสภา''เป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/constitution/15-20061215114415_a22.pdf รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
3,813

การแก้ไข