ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานรัฐสภาไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ทั้งนี้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาคนปัจจุบันคือ[[ชวน หลีกภัย]] โดยที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562<ref>[https://www.thairath.co.th/news/politic/1576243#cxrecs_s ประธานสภาฯ], ไทยรัฐ, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, สืบค้นวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562</ref> และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562<ref name=ประธาน />
 
==ประวัติ==
ตำแหน่งประธานรัฐสภานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกภายหลัง[[การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475|การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475]] พร้อมกับตำแหน่ง[[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]] แต่รัฐธรรมนูญ 2 ฉบับแรกคือ [[พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475]] และ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475]] ได้กำหนดให้รัฐสภามีแค่สภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/166.PDF พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/A/529.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> จึงถือว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/more_news.php?offset=20&cid=4558&filename=index ทำเนียบประธานรัฐสภา], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
 
ต่อมาได้มีการประกาศใช้[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489]] ได้กำหนดให้รัฐสภาประกอบไปด้วยพฤฒิสภา ([[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]]) และ[[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]] ซึ่งในมาตรา 63 กำหนดไว้ว่า ''ให้ประธานพฤฒสภาเป็นประธานของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และให้ประธานสภาผู้แทนเป็นรองประธาน''<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/030/318.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489], ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref> ซึ่งรัฐธรรมนูญอีก 2 ฉบับต่อมาคือ [[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490]] และ[[รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492]] ก็ได้กำหนดให้ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภาเช่นกัน<ref>[https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=7227 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490], รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/A/030/318.PDF รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492]ราชกิจจานุเบกษา, สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2562</ref>
 
{{โครงส่วน}}
== อำนาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไทย ==
ตามข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พ.ศ. 2553 ข้อที่ 5 ได้กำหนดให้ประธานรัฐสภามีอำนาจหน้าที่ดังนี้
3,813

การแก้ไข