ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

คณะสังคมศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]] มีความเป็นมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ซึ่งมีการจัดตั้ง '''"คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก"''' ในวันที่ [[28 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2517]]
 
แต่เดิมก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลกนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พัฒนามาจากคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร่วมกับคณะวิชาศึกษาศาสตร์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งของภาคเหนือตอนล่างในภูมิภาคของประเทศไทย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.) โดยเฉพาะวิชาเอกสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นต้น
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ในวันที่ [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2533]] ได้มีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเป็น '''"คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"'''
 
จากนั้น หลังได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาเขตพิษณุโลก ได้มีการเปิดปริญญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และสาขาการพัฒนาสังคม
 
ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร" ในวันที่ [[29 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2533]] ได้มีการรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าด้วยกันเป็น '''"คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"'''
 
และในปี [[พ.ศ. 2546]] ทางสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีมติในการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยให้รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น[[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]] และให้จัดตั้งคณะใหม่ 3 คณะ ซึ่งมี '''"คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"''' รวมอยู่ด้วย
ผู้ใช้นิรนาม