ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2463]] โดยเริ่มการการก่อตั้ง "'''โรงเรียนลวะศรี'''" ซึ่งเปิดสอนเฉพาะนักเรียนหญิง ณ พระที่นั่งจันทรพิศาล ใน[[พระนารายณ์ราชนิเวศน์]] ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "'''โรงเรียนเทพสตรีวิทยาลัย"''' หลังจากนั้น ในปี [[พ.ศ. 2483]] ได้ย้ายโรงเรียนมาที่ถนนนารายณ์มหาราช พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น "'''โรงเรียนสตรีลพบุรี'''" และได้รับการยกฐานะเป็น "'''วิทยาลัยครูเทพสตรี'''" ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในส่วนภูมิภาค
 
ต่อมา ในวันที่ [[14 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2536]] [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราช บรมนาถบพิตร]] พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ "วิทยาลัยครู" มีผลให้ "วิทยาลัยครูเทพสตรี" เปลี่ยนชื่อเป็น"'''สถาบันราชภัฏเทพสตรี'''"
 
และเมื่อวันที่ [[9 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2547]] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงลงพระปรมาภิไภยในร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏเทพสตรีเปลี่ยนสภาพเป็น "'''มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี'''" ตั้งแต่วันที่ [[15 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2547]] จนถึงปัจจุบัน
 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
'''ตรามหาวิทยาลัย''' เป็นรูปวงรีสองวงล้อมตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายในวงรีด้านบนเป็นอักษรภาษาไทยเขียนว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี" ด้านล่างเป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า " THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY"
 
== หน่วยงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม