ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอมหาชนะชัย"

 
อำเภอมหาชนะชัย มีทางหลวงแผ่นดิน 3 เส้นทาง ดังนี้
# {{ป้ายทางหลวง|H|2043}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2043]] (ถนนรณชัยชาญยุทธ) สายร้อยเอ็ด-มหาชนะชัย
# {{ป้ายทางหลวง|H|2083}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2083]] (ถนนคำเขื่อนแก้ว-บ้านส้มป่อยน้อย)
# {{ป้ายทางหลวง|H|351}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2351]] (ถนนพลไว-ค้อวัง–ยางชุมน้อย)
 
=== สายการเดินทางสายหลัก ===