ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

# [[ประสงค์ สุขุม|นายประสงค์ สุขุม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[ประสิทธิ์ ณรงค์เดช|นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[นาม พูนวัตถุ|นายนาม พูนวัตถุ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
# [[ปรก อัมระนันท์|นายปรก อัมระนันท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
# [[เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์|พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[เปรม ติณสูลานนท์|พลโท เปรม ติณสูลานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[ดำริ น้อยมณี|นายดำริ น้อยมณี]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา|นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[สุธรรม ภัทราคม|นายสุธรรม ภัทราคม]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# [[บุญสม มาร์ติน|นายบุญสม มาร์ติน]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# [[ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์|นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# [[ยงยุทธ สัจจวาณิชย์|เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# [[ประพนธ์ ปิยะรัตน์|นายประพนธ์ ปิยะรัตน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# [[เกษม จาติกวณิช|นายเกษม จาติกวณิช]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# [[บุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์|นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# [[เกษม สุวรรณกุล|นายเกษม สุวรรณกุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
 
==การปรับคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย==
ผู้ใช้นิรนาม