ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

==รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย==
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
# [[สุนทร หงส์ลดารมภ์|นายสุนทร หงส์ลดารมภ์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# [[บุญชัย บำรุงพงศ์|พลเอก บุญชัย บำรุงพงศ์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# [[สมภพ โหตระกิตย์|นายสมภพ โหตระกิตย์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# [[บุญเรือน บัวจรูญ|พลโท บุญเรือน บัวจรูญ]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# [[สมพร บุญยคุปต์|นายสมพร บุญยคุปต์]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# [[เล็ก แนวมาลี|พลเอก เล็ก แนวมาลี]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# [[ถวิล รายนานนท์|พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# [[ประสงค์ คุณะดิลก|พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
# [[สุพัฒน์ สุธาธรรม|นายสุพัฒน์ สุธาธรรม]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
# [[ฉลอง ปึงตระกูล|นายฉลอง ปึงตระกูล]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
# [[อุปดิศร์ ปาจรียางกูร|นายอุปดิศร์ ปาจรียางกูร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# [[วงศ์ พลนิกร|นายวงศ์ พลนิกร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
# [[ปรีดา กรรณสูต|นายปรีดา กรรณสูต]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# [[อาภรณ์ ศรีพิพัฒน์|นายอาภรณ์ ศรีพิพัฒน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# [[ทำนอง สิงคาลวณิช|นายทำนอง สิงคาลวณิช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
# [[สุรกิจ มัยลาภ|พลเอก สุรกิจ มัยลาภ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[สนอง นิสาลักษณ์|พลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[ประสงค์ สุขุม|นายประสงค์ สุขุม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[ประสิทธิ์ ณรงค์เดช|นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
# [[นายนาม พูนวัตถุ]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
# [[นายปรก อัมระนันท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
# [[พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[พลโท เปรม ติณสูลานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[นายดำริ น้อยมณี ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
# [[นายสุธรรม ภัทราคม]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
# [[นายบุญสม มาร์ติน]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# [[นายก่อ สวัสดิ์พาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
# [[เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# [[นายประพนธ์ ปิยะรัตน์ ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
# [[นายเกษม จาติกวณิช]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# [[นายบุญยิ่ง นันทาภิวัฒน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
# [[นายเกษม สุวรรณกุล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
 
==การปรับคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย==
ผู้ใช้นิรนาม