ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเลิงนกทา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก บ้านป่าขี้ยาง ตำบลบุ่งค้า
* อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน บ้านหนองบึง ตำบลห้องแซง
* อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน บ้านหนองแคนน้อยศรีสว่าง ตำบลศรีแก้ว
* สะพานไม้ห้วยสะแบก บ้านห้วยสะแบก ตำบลโคกสำราญ
* โครงการพัฒนาพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลกุดแห่
1,215

การแก้ไข