Difference between revisions of "ภาคอีสาน (ประเทศไทย)"

Tags: Mobile edit Mobile web edit
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
== นามเดิมแต่ละจังหวัด ==
# [[จังหวัดกาฬสินธุ์]] (เดิมชื่อ บ้านแก่งสำโรง,เมืองฟ้าแดดสงยาง,ทวารวดีมิ่งหล้าฟ้าแดดสงยาง)
# [[จังหวัดขอนแก่น]] (เดิมชื่อ บ้านบึงบอน,ดอนพันชาติ,โนนทันทอง,ดอนบม,บ้านทุ่ม,เมืองเก่า,เมืองขามแก่น)
# [[จังหวัดชัยภูมิ]] (เดิมชื่อ บ้านไชยภูมิ์ ตั้งขึ้นใหม่)
# [[จังหวัดนครพนม]] (เดิมชื่อ มรุกขรนครมรุกขนคร,ศรีโคตรบูรณ์)
# [[จังหวัดนครราชสีมา]] (เดิมชื่อ เมืองโคราฆะปุระและเมืองเสมา)
# [[จังหวัดบึงกาฬ]] (เดิมชื่อ เมืองชัยบุรี, เมืองบึงกาญจน์)
# [[จังหวัดบุรีรัมย์]] (เดิมชื่อ เมืองแปะ, โนนม่วง)
# [[จังหวัดมหาสารคาม]] (เดิมชื่อ บ้านลาดกุดยางใหญ่ ต่อมาเพี้ยนเป็นกุดนางใย,นครจำปาศรี)
# [[จังหวัดมุกดาหาร]] (เดิมชื่อ เมืองมุกดาหารบุรี, เมืองบังมุก,เมืองมุกดาหารบุรี,มุกดาหารทบุรีศรีมุตติกนคร)
# [[จังหวัดยโสธร]] (เดิมชื่อ เมืองยศสุนทร, เมืองสิงห์โคกสิงห์ท่า)
# [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] (เดิมชื่อ เมืองสาเกตุนคร, เมืองฮ้อยเอ็ด)
# [[จังหวัดเลย]] (เดิมชื่อ เมืองเซไล,ศรีสองรัก)
# [[จังหวัดศรีสะเกษ]] (เดิมชื่อ เมืองคูขันธ์-เมืองศรีนครลำดวน)
# [[จังหวัดสกลนคร]] (เดิมชื่อ เมืองหนองหานหลวง, เมืองสกลทวาปี)
# [[จังหวัดสุรินทร์]] (เดิมชื่อ เมืองประทายสมันต์)
# [[จังหวัดหนองคาย]] (เดิมชื่อ เมืองหล้าหนองคาย,บึงค่าย,บังพวน)
# [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] (เดิมชื่อ หนองบัวลุ่มภู,เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน, เมืองจำปากาบแก้วนคร, เมืองกมุทาสัย)
# [[จังหวัดอำนาจเจริญ]] (เดิมชื่อ เมืองอำนาจเจริญ, บ้านค้อใหญ่)
# [[จังหวัดอุดรธานี]] (เดิมชื่อ บ้านเดื่อหมากแข้ง)
# [[จังหวัดอุบลราชธานี]] (เดิมชื่อ ดอนมดแดง,ห้วยแจระแม,ดงอู่ผึ้ง,บ้านอู่บน,อุบล,เมืองอุบลราชธานีศรีวนาไลยประเทศราช)
 
== ประชากรศาสตร์ ==
Anonymous user