ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย แสวงการ"

== การอบรมและสัมมนา ==
 
*หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5 จาก สถาบันพระปกเกล้า
*หลักสูตร วุฒิบัตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารจัดการงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 7 จาก สถาบันพระปกเกล้า
*หลักสูตร ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ (บ.ย.ส.14) จาก วิทยาลัยการยุติธรรม
*หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 
ผู้ใช้นิรนาม