ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ประกอบด้วย
 
==== ประเภทบริหารท้องถิ่น มี 3 ระดับ ได้แก่ ====
1.1) ระดับต้น
 
1.3) ระดับสูง
 
==== ประเภทอำนวยการท้องถิ่น มี 3 ระดับ ได้แก่ ====
2.1) ระดับต้น
 
2.3) ระดับสูง
 
==== ประเภทวิชาการ มี 4 ระดับ ได้แก่ ====
3.1) ระดับปฏิบัติการ
 
3.4) ระดับเชี่ยวชาญ
 
==== ประเภททั่วไป มี 3 ระดับ ได้แก่ ====
4.1) ระดับปฏิบัติงาน
 
132

การแก้ไข