ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย แสวงการ"

'''สมชาย แสวงการ''' เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2505 ปัจจุบัน เป็นสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย และอดีตสมาชิก[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12]]
 
== ประวัติการศึกษา ==
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก[[โรงเรียนวัดราชบพิธ]] กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]], ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] (นิด้า),ปริญญาบัตร วปอ. 2558, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2561,ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
ผู้ใช้นิรนาม