ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยโสธร"

 
=== การคมนาคม ===
==== ทางบก ====
จังหวัดยโสธรอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 532 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางสู่จังหวัดยโสธรได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ภายในตัวเมืองยโสธร มีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่าง ๆ โดยมีให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังอำเภอต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคิวรถจะอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดยโสธร สามารถเดินทางมาได้ 2 เส้นทาง คือ
** '''เส้นทางที่ 1''' [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1]] (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน[[จังหวัดปทุมธานี]] [[จังหวัดสระบุรี]] เลี้ยวซ้ายเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ผ่าน[[อำเภอปากช่อง]] [[อำเภอสีคิ้ว]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[อำเภอโนนสูง]] [[อำเภอโนนแดง]] [[อำเภอประทาย]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] และเลี้ยวขวาเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202]](ถนนอรุณประเสริฐ) ผ่าน[[อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์]] [[อำเภอพุทธไธสงค์]] [[จังหวัดบุรีรัมย์]] [[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] [[อำเภอเกษตรวิสัย]] [[อำเภอสุวรรณภูมิ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] และเข้าสู่[[อำเภอเมืองยโสธร]] รวมระยะทาง 530 กิโลเมตร
** '''เส้นทางที่ 2''' [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1]] (ถนนพหลโยธิน) ผ่าน[[จังหวัดปทุมธานี]] [[จังหวัดสระบุรี]] เลี้ยวซ้ายเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ผ่าน[[อำเภอปากช่อง]] [[อำเภอสีคิ้ว]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอสูงเนิน]] [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[อำเภอโนนสูง]] [[อำเภอสีดา]] [[อำเภอบัวลาย]] [[จังหวัดนครราชสีมา]] [[อำเภอพล]] [[อำเภอโนนศิลา]] [[อำเภอบ้านไผ่]] เลี้ยวขวาเข้าสู่[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23]] ผ่าน[[อำเภอกุดรัง]] [[อำเภอบรบือ]] [[อำเภอเมืองมหาสารคาม]] [[จังหวัดมหาสารคาม]] [[อำเภอเมืองร้อยเอ็ด]] [[อำเภอธวัชบุรี]] [[อำเภอเสลภูมิ]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] เข้าสู่[[อำเภอเมืองยโสธร]] รวมระยะทาง 578 กิโลเมตร
 
จังหวัดยโสธรอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 532 กิโลเมตร โดยสามารถเดินทางสู่จังหวัดยโสธรได้หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง ภายในตัวเมืองยโสธร มีรถโดยสารประจำทางไปยังอำเภอต่าง ๆ โดยมีให้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวไปยังอำเภอต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคิวรถจะอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
จังหวัดยโสธรไม่มีเส้นทางรถไฟและท่าอากาศยาน ดังนั้นการขนส่งทางรางและทางอากาศ ต้องมาลงที่จังหวัดอื่นแล้วจึงต่อรถโดยสารเข้าไป การขนส่งทางรางนั้น มีรถไฟให้บริการมายัง[[สถานีรถไฟอุบลราชธานี]] [[อำเภอวารินชำราบ]] จังหวัดอุบลราชธานี แล้วจึงต่อรถโดยสารหรือรถตู้ปรับอากาศมายังจังหวัดยโสธร ในอนาคตมีโครงการก่อสร้าง[[ทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม|ทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม]] ซึ่งจะผ่านบริเวณพื้นที่อำเภอเลิงนกทา
 
==== ทางอากาศ ====
ส่วนการขนส่งทางอากาศ มีเครื่องบินให้บริการมายัง[[ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี]] แล้วจึงต่อรถโดยสารหรือรถตู้เช่นเดียวกัน ในอนาคตมีการพัฒนา[[สนามบินเลิงนกทา]]ในตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์
จังหวัดยโสธรในปัจจุบันไม่มีท่าอากาศยาน ดังนั้นจึงต้องเดินทางโดยเครื่องบินมาลงที่[[ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี]] [[จังหวัดอุบลราชธานี]] แล้วจึงต่อรถโดยสารหรือรถตู้ปรับอากาศมายังจังหวัดยโสธร ระยะทาง 100 กโลเมตร หรือมาลงที่[[ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด]] [[อำเภอธวัชบุรี]] [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] ระยะทาง 62 กิโลเมตร และหากภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการนำของ[[กรมการบินพลเรือน]] เข้ามาพัฒนา[[สนามบินเลิงนกทา]] ในพื้นที่ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา ให้เป็นท่าอากาศยานยโสธร เพื่อประชาชนชาวจังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานีตอนบน ได้ร่วมกันใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด โดยมีระยะทางมาตัวจังหวัดยโสธร รวมระยะทาง 76 กิโลเมตร
 
==== ทางราง====
จังหวัดยโสธรในปัจจุบันไม่มีเส้นทางรถไฟและท่าอากาศยานตัดผ่าน ดังนั้นการขนส่งทางรางและทางอากาศ จึงต้องเดินทางมาลงที่จังหวัดอื่นแล้วจึงต่อรถโดยสารเข้าไป การขนส่งทางรางนั้น มีรถไฟให้บริการมายัง[[สถานีรถไฟอุบลราชธานี]] [[อำเภอวารินชำราบ]] จังหวัดอุบลราชธานี แล้วจึงต่อรถโดยสารหรือรถตู้ปรับอากาศมายังจังหวัดยโสธร ระยะทาง 106 กโลเมตร ในอนาคตมีโครงการก่อสร้าง'''[[ทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม|ทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม]]''' ซึ่งจะตัดผ่านบริเวณพื้นที่ตำบลห้องแซง ตำบลกุดเชียงหมี และตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา และโครงการก่อสร้าง'''[[ทางรถไฟสายศรีสะเกษ-ร้อยเอ็ด|ทางรถไฟสายศรีสะเกษ-ยโสธร-ร้อยเอ็ด]]''' ซึ่งจะตัดผ่านบริเวณพื้นที่อำเภอค้อวัง อำเภอมหาชนะชัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว และอำเภอเมืองยโสธร
 
== สถานที่สำคัญ และสถานที่ท่องเที่ยว ==
1,187

การแก้ไข