ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เข็มทิศ"

 
== การบอกทิศทางแบบแบริง (bearing) ==
คือการบอกทิศทางเป็นค่ฃยฃรบย้รยวัรยรว่ว่าของมุมในแนวราบ ซึ่งวัดจากแนวทิศเหนือหลักไปยังแนวเป้าหมายในทิศทางตะวันออกหรือตะวันตก
หรือวัดจากแนวทิศใต้หลักไปแนวเป้าหมายทิศตะวันออกหรือตะวันตก ดังนั้นขนาดของมุมแบริงจะมีค่าไม่เกิน 90 องศา
การอ่านค่ามุมแบบแบริงจะเริ่มต้นด้วยทิศหลัก
ผู้ใช้นิรนาม