ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

* ประเภทกาพย์เห่เรือ ได้แก่ [[กาพย์เห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์]]
* ประเภทกลอนนิทาน ได้แก่ [[พระอภัยมณี]]
* ประเภทนิราศ ได้แก่ [[นิราศนรินทร์https://th.wikipedia.org/wiki/นิราศนรินทร์|นิราศนรินทร์]] [https://www.xnxx.com/ วร้าว]
*
 
ผู้ใช้นิรนาม