ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย"

 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
{| class="wikitable"
|+ศิษย์เก่าทางด้านวิชาการ
!ที่
!ชื่อและนามสกุล
!ตำแหน่ง
!หมายเหตุ
|-
|'''1'''
|[[บัณฑิต จุลาสัย|ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย]]
|อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|
|-
|'''2'''
|[[ศิวัช พงษ์เพียจันทร์|ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์]]
|ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
|
|-
|'''3'''
|[[พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์|ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์]]
|อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
|
|-
|'''4'''
|[[เกษม วัฒนชัย|ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย]]
|องคมนตรี และ นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
|
|-
|'''5'''
|ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์โชติ ธีตรานนท์
|นายกสภามหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่
|
|-
|'''6'''
|ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล
|คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
|
|}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม