ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"

แก้ไขข้อมูล
(แก้ไขข้อมูล)
== ประวัติ ==
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2498 ในนาม "คณะสถาปัตยกรรมไทย" ที่บริเวณวังตะวันออกของ [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์]] และพลเรือโท [[พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์]] เจ้ากรมช่างสิปป์หมู่ โดยมี ศาสตราจารย์ [[พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์)]] ดำรงตำแหน่งคณบดี และอาจารย์ [[พินิจ สุวรรณะบุณย์]] เป็นผู้ช่วยคณบดีทำหน้าที่คล้ายเลขานุการ
* พ.ศ. 2501 – 2507 ขยายหลักสูตรการศึกษาต่อไปจนถึงระดับปริญญาตรีในหลักสูตร "ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย" ใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 5 ปี ตามระบบสากลนิยม (สมัย ศาสตราจารย์ [[อัน นิมมานเหมินท์]] ดำรงตำแหน่งคณบดี)
 
ระยะแรกเริ่มการก่อตั้งเปิดสอนในระดับอนุปริญญา 3 ปีการศึกษา และมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ดังนี้
 
* พ.ศ. 2501 – 2501–2507 ขยายหลักสูตรการศึกษาต่อไปจนถึงระดับปริญญาตรีในหลักสูตร "ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย" ใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 5 ปี ตามระบบสากลนิยม (สมัย ศาสตราจารย์ [[อัน นิมมานเหมินท์]] ดำรงตำแหน่งคณบดี)
 
* พ.ศ. 2509 เปลี่ยนชื่อคณะวิชาเป็น "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" และชื่อหลักสูตรการศึกษา เป็น "สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต" (สมัย ศาสตราจารย์ นาวาเอก [[สมภพ ภิรมย์]] ร.น. ดำรงตำแหน่งคณบดี)
1,556

การแก้ไข