ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร"

แก้ไขข้อมูล
(แก้ไขข้อมูล)
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[เขียน ยิ้มศิริ]] ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมและประติมากรรม
 
* พ.ศ. 2507 [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร]] และ [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง]] เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นครั้งแรก พร้อมกันนั้นมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรมเป็นพระองค์แรก
 
* พ.ศ. 2509 คณะจิตรกรรมและประติมากรรมได้ขออนุมัติจากสภาการศึกษาแห่งชาติ จัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์ขึ้น เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกทำปริญญาทางสาขาวิชาภาพพิมพ์ได้เช่นเดียวกับภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม การจัดตั้งภาควิชาภาพพิมพ์มีผลต่อชื่อของคณะฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์"
** อาจารย์ [[พิษณุ ศุภนิมิตร]] ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
 
* พ.ศ. 2535 คณะจิตรกรรมฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มีนิทรรศการศิลปกรรม การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการ ในการนี้ [[สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี]] เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน และทรงเขียนภาพพระราชทาน ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2535
 
* พ.ศ. 2536 คณะจิตรกรรมฯ และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และในโอกาสนี้คณะจิตรกรรมฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 10 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษจำนวน 50 ท่าน ได้ร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ 50 ปี คณะจิตรกรรมฯ สร้างอุทิศแก่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้เป็นบิดาของศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย ชื่อผลงานคือ 50 ปี : 50 จินตภาพ ติดตั้งถาวรที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
** อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
 
* พ.ศ. 2539 คณะจิตรกรรมฯ จัดพิมพ์หนังสือ "ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1–8" และ "ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9" เนื่องในปีมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
* พ.ศ. 2542
** อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ [[ปรีชา เถาทอง]] ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
** คณะจิตรกรรมฯ จัดโครงการ "ทัศนศิลป์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ" ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า
** คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับ [[กระทรวงสาธารณสุข (ประเทศไทย)|กระทรวงสาธารณสุข]] จัดโครงการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ [[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] 100 ปี ในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบแก่ [[กลุ่มสถาบันการพยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก|วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี]] 34 แห่ง
 
* พ.ศ. 2543 การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 17 ของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมชื่อ "กำแพงแห่งศรัทธา" เป็นผลงานชิ้นใหญ่ติดตั้งถาวรที่ [[ธนาคารกสิกรไทย]] รายได้จากการจำหน่ายผลงานชุดกำแพงศรัทธา นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 
* พ.ศ. 2544
** [[พระเจ้าหลานเธอวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์]] ทรงเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2544
** พระเจ้าหลานเธอวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระสหาย จัดแสดงผลงานศิลปกรรม "11 Calamity" ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
** คณะจิตรกรรมฯ ได้รับอนุมัติจาก [[สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ประเทศไทย)|ทบวงมหาวิทยาลัย]] ในการดำเนินการแยกสอบวิชาเฉพาะ ใน [[การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย|การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา]] ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
 
** อาจารย์ [[ปัญญา วิจินธนสาร]] ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
 
* พ.ศ. 2548 พระเจ้าหลานเธอวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาภาพพิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ในปีการศึกษา 2548
 
* พ.ศ. 2549 คณะจิตรกรรมฯ เปิดหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ ครั้งแรกในภาคการศึกษา 2/2549
 
* พ.ศ. 2551
** พระเจ้าหลานเธอวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรมฯ ระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย ในหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย (ฉบับปรับปรุง 2550) ในแผน ก แบบ ก1
** คณะจิตรกรรมฯ ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2544 เป็นหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ และเริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในภาคการศึกษา 1/2551
** คณะจิตรกรรมฯ ร่วมกับ [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะศึกษาศาสตร์]] จัดตั้งหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา โดยอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากร
** อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ หมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
** รองศาสตราจารย์ [[ญาณวิทย์ กุญแจทอง]] ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
** ศาสตราจารย์ ดร. [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ภรณวลัยลักษณ์ฯ อัครกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารีนารี]] ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560<ref>[http://www.tnews.co.th/contents/361165 ทรงพระเจริญ...การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเข้าศึกษาปริญญาเอก สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ที่ ม.ศิลปากร], สำนักข่าวทีนิวส์ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:39:35 น.</ref>
** การจัดแสดง นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "ส่งเสด็จ"
 
1,556

การแก้ไข