ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

เทศบาลเมืองหนองคายมีเนื้อที่ 35.15 ตารางกิโลเมตร มีเขตเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบลของอำเภอเมืองหนองคาย ได้แก่ [[ตำบลในเมือง (อำเภอเมืองหนองคาย)|ตำบลในเมือง]]และ[[ตำบลมีชัย]]ทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของ[[ตำบลโพธิ์ชัย (อำเภอเมืองหนองคาย)|ตำบลโพธิ์ชัย]] [[ตำบลกวนวัน]] [[ตำบลหาดคำ]] [[ตำบลหนองกอมเกาะ]] และ[[ตำบลเมืองหมี]]
 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายประกอบด้วย 4243 ชุมชน ดังตารางข้างล่าง ซึ่งใน 4243 ชุมชนนี้ ชุมชนที่อยู่บริเวณเขตตำบลในเมืองทั้งหมด และตำบลหาดคำบางส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ชาวบ้านนิยมเรียกว่า "คุ้ม" ซึ่งคำว่า "คุ้ม" นั้นหมายถึงหมู่บ้านหรือชุมชนนั่นเอง
 
{{col-begin|width=70%}}
{{col-2}}
{| class="wikitable"
|-
! colspan = "34" | ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
|-
! ลำดับที่ !! ชุมชน !! หมู่ที่ !! ตำบล
! ชุมชน
! {{ไม่ตัด|ตำบลที่ตั้งชุมชน}}
|-
| 1 || ชุมชนมีชัย || 1 || ในเมือง
| valign = "top" | 1. ชุมชนมีชัย (คุ้มมีชัย)
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| 2 || ชุมชนชัยพร || 2 || ในเมือง
| valign = "top" | 2. ชุมชนชัยพร (คุ้มชัยพร)
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| 3 || ชุมชนหายโศก || 3 || ในเมือง
| valign = "top" | 3. ชุมชนหายโศก (คุ้มหายโศก)
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| 4 || ชุมชนศรีชื่นชม || 4 || ในเมือง
| valign = "top" | 4. ชุมชนศรีชมชื่น (คุ้มศรีชมชื่น)
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"5 | 5.| ชุมชนศรีสะเกษศรีษะเกษ - ศรีเมือง|| (คุ้มศรีสะเกษ5 และคุ้มศรี, 6 || ในเมือง)
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"6 | {{ไม่ตัด|6. ชุมชนศรีคุณเมือง - ลำดวน (คุ้มศรีคุณเมือง|| และคุ้มลำดวน)}}7 , 8 || ในเมือง
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"7 | 7.| ชุมชนศรีสุมังคล์ (คุ้มศรีสุมังคล์)|| 9 || ในเมือง
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"8 | 8.| ชุมชนโพธิ์ชัย - ศรีบุญเรือง (คุ้มโพธิ์ชัย|| และคุ้มศรีบุญเรือง)10 || ในเมือง
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"9 | 9.| ชุมชนหอก่อง (คุ้มหอก่อง)|| 11 || ในเมือง
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"10 | 10.| ชุมชนยอดแก้ว (คุ้มยอดแก้ว)|| 12 || ในเมือง
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| 11 || ชุมชนสระแก้ว || 13 || ในเมือง
| valign = "top" | 11. ชุมชนสระแก้ว (คุ้มสระแก้ว)
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"12 | 12.| ชุมชนโพธิ์ศรี (คุ้มโพธิ์ศรี)|| 14 || ในเมือง
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"13 | 13.| ชุมชนป่าหลวง (คุ้มป่าหลวง)|| 15 || ในเมือง
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"14 | 14.| ชุมชนป่าพร้าว (คุ้มป่าพร้าว)|| 16 || ในเมือง
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"15 | 15.| ชุมชนวัดธาตุ (คุ้มวัดธาตุ)|| 17 || ในเมือง
| valign = "top" | ในเมือง
|-
| valign = "top"16 | 16.| ชุมชนจอมมณี || 1 || มีชัย
| valign = "top" | มีชัย
|-
| valign17 =|| "top"ชุมชนมีชัยเหนือ || 17.2 || ชุมชนมีชัยเหนือ
| valign = "top" | มีชัย
|-
| valign = "top"18 | 18.| ชุมชนดอนแดงเหนือ || 3 || มีชัย
| valign = "top" | มีชัย
|-
| valign = "top"19 | 19.| ชุมชนดอนแดงใต้ || 4 || มีชัย
| valign = "top" | มีชัย
|-
| valign = "top"20 | 20.| ชุมชนดอนโพธิ์ || 5 || มีชัย
| valign = "top" | มีชัย
|-
| valign = "top"21 | 21.| ชุมชนบ้านเหล่า || 6 || มีชัย
| valign = "top" | มีชัย
|-
| valign = "top"22 | 22.| ชุมชนโคกแมงเงา - สามัคคี || 7 , 8 || มีชัย
| valign = "top" | มีชัย
|-
| valign = "top"23 | 23.| ชุมชนดอนกลาง || 9 || มีชัย
| valign = "top" | มีชัย
|}
{{col-2}}
{| class="wikitable"
|-
| 24 || ชุมชนเนินพระเนาว์ || 4 || โพธิ์ชัย
! colspan = "3" | ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย (ต่อ)
|-
!| 25 || ชุมชนดอนมน || 5 || โพธิ์ชัย
! ตำบลที่ตั้งชุมชน
|-
| 26 || ชุมชนบ่อหิน || 9 || โพธิ์ชัย
| valign = "top" | 24. ชุมชนเนินพระเนาว์
| valign = "top" | โพธิ์ชัย
|-
| 27 || ชุมชนเนินสวรรค์ || 10 || โพธิ์ชัย
| valign = "top" | 25. ชุมชนดอนมน
| valign = "top" | โพธิ์ชัย
|-
| 28 || ชุมชนกุดแห่ || 11 || โพธิ์ชัย
| valign = "top" | 26. ชุมชนบ่อหิน
| valign = "top" | โพธิ์ชัย
|-
| 29 || ชุมชนหนองบัว || 1 || กวนวัน
| valign = "top" | 27. ชุมชนเนินสวรรค์
| valign = "top" | โพธิ์ชัย
|-
| 30 || ชุมชนหนองบัวทอง || 7 || กวนวัน
| valign = "top" | 28. ชุมชนกุดแห่
| valign = "top" | โพธิ์ชัย
|-
| 31 || ชุมชนวัดธาตุใต้ || 1 || หาดคำ
| valign = "top" | 29. ชุมชนหนองบัว
| valign = "top" | กวนวัน
|-
| 32 || ชุมชนสามัคคี || 5 || หาดคำ
| valign = "top" | 30. ชุมชนหนองบัวทอง
| valign = "top" | กวนวัน
|-
| 33 || ชุมชนดอนสวรรค์ || 9 || หาดคำ
| valign = "top" | 31. ชุมชนวัดธาตุใต้
| valign = "top" | หาดคำ
|-
| 34 || ชุมชนเนินหงส์ทอง || 10 || หาดคำ
| valign = "top" | 32. ชุมชนสามัคคี
| valign = "top" | หาดคำ
|-
| 35 || ชุมชนจอมเสด็จ || 11 || หาดคำ
| valign = "top" | 33. ชุมชนดอนสวรรค์
| valign = "top" | หาดคำ
|-
| 36 || ชุมชนสวนอ้อย || 12 || หาดคำ
| valign = "top" | 34. ชุมชนเนินหงส์ทอง
| valign = "top" | หาดคำ
|-
| 37 || ชุมชนหนองไผ่ || 13 || หาดคำ
| valign = "top" | 35. ชุมชนจอมเสด็จ
| valign = "top" | หาดคำ
|-
| 38 || ชุมชนดอนดู่ || 1 || หนองกอมเกาะ
| valign = "top" | 36. ชุมชนสวนอ้อย
| valign = "top" | หาดคำ
|-
| 39 || ชุมชนนาไก่ || 2 || หนองกอมเกาะ
| valign = "top" | 37. ชุมชนหนองไผ่
| valign = "top" | หาดคำ
|-
| 40 || ชุมชนนาทา - โนนธาตุ || 5 , 6 || หนองกอมเกาะ
| valign = "top" | 38. ชุมชนดอนดู่
| valign = "top" | หนองกอมเกาะ
|-
| 41 || ชุมชนหนองขาม || 10 || หนองกอมเกาะ
| valign = "top" | 39. ชุมชนนาไก่
| valign = "top" | หนองกอมเกาะ
|-
| 42 || ชุมชนหนองเดิด || 6 || เมืองหมี
| valign = "top" | 40. ชุมชนนาทา-โนนธาตุ
| valign = "top" | หนองกอมเกาะ
|-
| 43 || ชุมชนเคหะเอื้ออาทร || 11 || หาดคำ
| valign = "top" | 41. ชุมชนหนองขาม
| valign = "top" | หนองกอมเกาะ
|-
| valign = "top" | 42. ชุมชนหนองเดิด
| valign = "top" | เมืองหมี
|}
{{col-end}}
 
 
 
== การศึกษา ==
ผู้ใช้นิรนาม