ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศบังกลาเทศ"

 
== ประชากร ==
ประชากรมีประมาณ 1631.63 ล้านคน (ค.ศ. 2016) มีอัตราการเติบโต 1.42% ความหนาแนนของประชากร 889 คน ต่อ ตร.กม. ซึ่งหนาแน่นมาก ส่วนใหญ่อาศับอยู่ในชนบท แต่ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อัตราการเกิดของประชากรในพื้นที่เมืองมีมากกว่าในชนบท
 
พลเมืองมีการศึกษา 65% อ่านออกเขียนได้ 41.1% (ข้อมูลจาก UNESCO ค.ศ. 2000-2004)
ผู้ใช้นิรนาม