ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== อัตราเงินเดือน ==
==== อัตราเงินเดือน ====
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ กพ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้ง เช่น
 
132

การแก้ไข