ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12"

# นาย [[คำนูณ สิทธิสมาน]]
# นาย [[จเด็จ อินสว่าง]]
 
# นาย [[จรินทร์ จักกะพาก]]
# พลโท [[จเรศักณิ์ อานุภาพ]]
# พลตำรวจเอก [[จักรทิพย์ ชัยจินดา]]
# พลตำรวจโท [[จิตติ รอดบางยาง]]
# นาง [[จินตนา ชัยยวรรณาการ]]
# นาย [[จิรชัย มูลทองโร่ย]]
# นาง [[จิรดา สงฆ์ประชา]]
# พลเอก [[จิรพงศ์ วรรณรัตน์]]
# พลเอก [[จีระศักดิ์ ชมประสพ]]
# นาย [[เจตน์ ศิรธรานนท์]]
# นาย [[เจน นำชัยศิริ]]
# นาง [[ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร]]
# พลเอก [[ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข]]
# พลเอก [[ฉัตรชัย สาริกัลยะ]]
# นาย [[เฉลา พวงมาลัย]]
# พลอากาศตรี [[เฉลิมชัย เครืองาม]]
# นาย [[เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ]]
# นาย [[เฉลิมชัย เฟื่องคอน]]
# นาย [[เฉลียว เกาะแก้ว]]
# นาย [[ชยุต สืบตระกูล]]
# พลเอก [[ชยุติ สุวรรณมาศ]]
# นาย [[ชลิต แก้วจินดา]]
# พลตำรวจเอก [[ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์]]
# พลอากาศเอก [[ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน]]
# พลเรือเอก [[ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร]]
# นาย[[ชาญวิทย์ ผลชีวิน]]
# พลเอก [[ชาตอุดม ติตถะสิริ]]
# พลเรือเอก [[ชุมนุม อาจวงษ์]]
# พลเอก [[ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์]]
# พลเอก [[เชวงศักดิ์ ทองสลวย]]
 
=== รายชื่อสำรอง ===
15

การแก้ไข