ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12"

 
=== รายชื่อสำรอง ===
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/121/T_0010.PDF ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา] </ref> ได้ประกาศรายชื่อสำรอง ดังนี้
 
# นาย จัตุรงค์ เสริมสุข
# นาย กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล
# นาย วรินทร์ เทียมจรัส
# นาย พัชรินทร์ ดีสวัสดิ์
# พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
# นาย มงคล สุขเจริญคณา
# นาง นฤมล โกวิน
# นาย แดน ปรีชา
# นาย รังสรรค์ หันสันเทียะ
# นาย พิชัย อุตมาภินันท์
# นาย ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม
# นาย สุรจิต ชิรเวทย์
# นาย ภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
# นาย สุรชัย ปิตุเตชะ
# นาย สากล ภูลศิริกุล
# นาย เทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา
# นาย อำนวย แหยมยินดี
# ว่าที่ร้อยตรี วัลลภ วัชรอำมาตย์
# นาย ณรงค์ ดวงจันทร์
# นาย กัณฐัศ กุลวานิช
# นาง บุญพา ลิมปะพันธุ์
# นางสาว สุภาภรณ์ นิรมาณการย์
# นาย ศิริชัย ปิติเจริญ
# นาย วิเชียร รุจิธ ารงกุล
# นาย สุนทร วัฒนาพร
# นาย สวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์
# นาย สุกฤษฎิ์ชวิศ สฤษฎ์คุณัชญ์
# นาย เมฆินทร์ เมธาวิกูล
# นาย ถาวร มงคลเคหา
# นาย องค์กร อมรสิรินันท์
# นาย เติมศักดิ์ บุญชื่น
# นาย ปรีชา เมืองพรหม
# นาย โกวิทย์ ทรงคุณ
# นาย ศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ
# นาย วสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์
# นาย ดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์
# นางสาว ชลธิชา ศรีสุข
# นาย ชาลี ตั้งจีรวงษ์
# นาย กิตติ โกสินสกุล
# นาย ประเสริฐ หวังรัตนปราณี
# พลตรี พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์
# นาง ยุพา วงศ์ไชย
# นาง โฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์
# นาย พงศ์พันธ์ สินผดุง
# นาย ณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก
# นาย เสรี ศุภราทิตย์
# นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล
# นางสาว อรุณี ลิ้มมณี
# นาย พิเชฐ คูหาทอง
# นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์
 
#
15

การแก้ไข