ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
'''หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม)'''
*สาขาวิชาการจัดการ (ปิดหลักสูตร)
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)'''
*สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ปิดหลักสูตร)
'''หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปิดหลักสูตร)
'''หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)'''
*สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
'''หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต (จ.อ.ม.)'''
*สาขาวิชาการจัดการองค์การสมัยใหม่
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)'''
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)'''
*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
*สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปิดหลักสูตร)
|-
| valign = "top" |
ผู้ใช้นิรนาม