ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล"

ย้ายที่อยู่
(ย้ายที่อยู่)
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2|ชื่อหน่วยงาน=[[สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล]]|ชื่อในภาษาแม่_1=|ชื่อในภาษาแม่_2=|ชื่อในภาษาแม่_ท=|สัญลักษณ์=|สัญลักษณ์_กว้าง=|สัญลักษณ์_บรรยาย=|ตรา=|ตรา_กว้าง=|ตรา_บรรยาย=|ภาพ=|ภาพ_กว้าง=|ภาพ_บรรยาย=|วันก่อตั้ง=23 มกราคม 2560|ผู้ก่อตั้ง=|สืบทอดจาก_1=|สืบทอดจาก_2=|สืบทอดจาก_3=|สืบทอดจาก_4=|สืบทอดจาก_5=|สืบทอดจาก_6=|วันยุบเลิก=|สืบทอดโดย=|เขตอำนาจ=|กองบัญชาการ=เลขที่80 120ถนนลาดพร้าว ชั้นซอยลาดพร้าว 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ4 แขวงทุ่งสองห้องจอมพล เขตหลักสี่จตุจักร กรุงเทพมหานคร 1021010900|latd=|latm=|lats=|latNS=|longd=|longm=|longs=|longEW=|รหัสภูมิภาค=|บุคลากร=|งบประมาณ=|รัฐมนตรี1_ชื่อ='''ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์'''|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง=รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม|รัฐมนตรี2_ชื่อ=|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี3_ชื่อ=|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี4_ชื่อ=|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี5_ชื่อ=|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี6_ชื่อ=|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี7_ชื่อ=|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี8_ชื่อ=|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี9_ชื่อ=|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง=|รัฐมนตรี10_ชื่อ=|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง=|หัวหน้า1_ชื่อ='''ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์'''|หัวหน้า1_ตำแหน่ง='''ผู้อำนวยการสำนักงาน'''|หัวหน้า2_ชื่อ=ดร.ภาสกร ประถมบุตร|หัวหน้า2_ตำแหน่ง=รองผู้อำนวยการสำนักงาน|หัวหน้า3_ชื่อ=นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์|หัวหน้า3_ตำแหน่ง=รองผู้อำนวยการสำนักงาน|หัวหน้า4_ชื่อ=ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต|หัวหน้า4_ตำแหน่ง=รองผู้อำนวยการสำนักงาน|หัวหน้า5_ชื่อ=ดร.กษิติธร ภูภราดับ|หัวหน้า5_ตำแหน่ง=รองผู้อำนวยการสำนักงาน|หัวหน้า6_ชื่อ=|หัวหน้า6_ตำแหน่ง=|หัวหน้า7_ชื่อ=|หัวหน้า7_ตำแหน่ง=|หัวหน้า8_ชื่อ=|หัวหน้า8_ตำแหน่ง=|หัวหน้า9_ชื่อ=|หัวหน้า9_ตำแหน่ง=|หัวหน้า10_ชื่อ=|หัวหน้า10_ตำแหน่ง=|ประเภทหน่วยงาน=|ต้นสังกัด=กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม|กำกับดูแล=|ลูกสังกัด_1=|ลูกสังกัด_2=|ลูกสังกัด_3=|ลูกสังกัด_4=|ลูกสังกัด_5=|ลูกสังกัด_6=|ลูกสังกัด_7=|ลูกสังกัด_8=|ลูกสังกัด_9=|เอกสารหลัก_1=|เอกสารหลัก_2=|เอกสารหลัก_3=|เอกสารหลัก_4=|เอกสารหลัก_5=|เอกสารหลัก_6=|เว็บไซต์=http://www.depa.or.th|หมายเหตุ=|แผนที่=|แผนที่_กว้าง=|แผนที่_บรรยาย=}}<ref>สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล <nowiki>http://www.depa.or.th</nowiki></ref>สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
 
== หน้าที่ ==
3

การแก้ไข