ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยพะเยา"

##* ขาออก จากอาคารเรียนรวม (PKY) - อาคารเรียนรวม CE - คณะวิทยาศาสตร์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - ลานเรือนเอื่องคำ - โรงพยาบาลทันตกรรม - หน้าหมาวิทยาลัย
# สายที่ 2 สายหอพัก/โรงเรียนสาธิต มพ. จากอาคารเรียนรวม (PKY) - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา - UP DORM - สนามกีฬา/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
[[ไฟล์:เส้นทางการเดินรถโดยสาร.jpg|400px|เส้นทางการเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย|link=Special:FilePath/เส้นทางการเดินรถโดยสาร.jpg]]
{{โครงส่วน}}
 
ผู้ใช้นิรนาม