ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา"

|-
| <center>2
| ผู้ช่วยศาสตราจารย์[[ดวงดี แสนรักษ์]]ดร.นพรัตน์ เกตุขาว
| รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
|-
| <center>3
| อาจารย์อธิคม บุญซื่อ
| นายธเนศ ทองเดชศรี
| รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิชาการและประกันคุณภาพ
|-
| <center>4
| ดร.อภิชาติ บัวกล้า
| ดร.อัจฉราวดี แก้ววรรณดี
| รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
|-
| <center>5
| ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง
| นายนัทธิ์นนท์ พงษ์พานิช
| ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม
|-
| <center>6
| รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์
| ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม