ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศิลปากร"

แก้ไขข้อมูล
(แก้ไขข้อมูล)
(แก้ไขข้อมูล)
== ประวัติมหาวิทยาลัยศิลปากร ==
 
'''มหาวิทยาลัยศิลปากร''' เป็น [[สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ|มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ]] ในสังกัด [[กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]]<ref name="พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/057/T_0079.PDF พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒], ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก หน้า ๗๙ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒</ref> เดิมคือ "โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัด [[กรมศิลปากร]]" ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2476 โดยศาสตราจารย์ [[ศิลป์ พีระศรี]] (เดิมหรือชื่อเดิม กอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) ชาวอิตาลีซึ่งเดินทางมารับราชการในประเทศไทยในรัชสมัย [[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] และ [[พระสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์)]] โดยใช้พื้นที่วังกลางและวังตะวันออกของ [[วังท่าพระ]] ซึ่งในตอนนั้น [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]] เสด็จไปประทับตำหนักปลายเนินแล้ว ท่านทั้งสองจึงรับซื้อมาจากทายาทของพระองค์ และทำการเปิดสอนให้แก่ข้าราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน ต่อมา พ.ศ. 2478 ได้รวมเอาโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ที่ตั้งอยู่วังหน้าไว้ด้วย พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนศิลปากร"
 
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 ศาสตราจารย์ [[พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)]] ร่วมกับศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศิลปากร"<ref name="พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศิลปากร พุทธศักราช 2486" /> เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงทางศิลปะของชาติ โดยมีปณิธานที่จะสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการและภูมิปัญญาเพื่อสังคม พร้อมทั้งจัดตั้งคณะจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นเป็นคณะวิชาแรก (ปัจจุบันคือ [[คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์]]) และใน พ.ศ. 2498 ได้จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งมีศาสตราจารย์ [[พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์)]] เป็นผู้ก่อตั้ง (ซึ่งต่อมาได้ปรับหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]) และ [[คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะโบราณคดี]] จากการวางรากฐานโดย ศาสตราจารย์ [[หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (ป่วน อินทุวงศ์)]] และหลังจากนั้นได้จัดตั้ง [[คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร|คณะมัณฑนศิลป์]] ซึ่งได้แยกตัวจากคณะจิตรกรรมและประติมากรรมขึ้นในปีต่อมา
1,556

การแก้ไข