ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร"

แก้ไขข้อมูล
(แก้ไขข้อมูล)
ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ และชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ต่อมาใน พ.ศ. 2556 ได้ขยายพื้นที่ทำการเพื่อบริการคณาจารย์และนักศึกษาเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารหอประชุม และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี เพชรบุรี
 
== หน่วยงานภายในของสำนักงานคณบดี ==
 
** งานบริหารการศึกษาและธุรการ
* สำนักงานคณบดี
** งานบริหารคลังและธุรการพัสดุ
** งานคลังและพัสดุบริการการศึกษา
* งานแผนและพัฒนาระบบ
** งานบริหารการศึกษา
** งานแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบทางวิชาการ
** งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
 
== หลักสูตร ==
1,556

การแก้ไข