ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาสังฆิกะ"

ลิงก์ข้ามไปภาษาอื่น
(หน้าใหม่: '''นิกายมหาสังฆิกะ'''เป็นนิกายใหญ่ที่แยกออกมาจากคณะสงฆ์ดั้งเด...)
 
(ลิงก์ข้ามไปภาษาอื่น)
'''นิกายมหาสังฆิกะ'''(महासांघिक)เป็นนิกายใหญ่ที่แยกออกมาจากคณะสงฆ์ดั้งเดิมหรือฝ่าย[[เถรวาท]]เมื่อครั้งสังคายนาครั้งที่ 2 โดยแยกตัวออกไปทำสังคายนาต่างหาก ในระยะแรกนิกายนี้ไม่ได้รุ่งเรืองมาก เนื่องจากมีความขัดแย้งกับฝ่ายเถรวาทอย่างรุนแรง ต่อมาจึงมีอิทธิพลที่[[เมืองปาฏลีบุตร]] เวสาลี [[แคว้นมคธ]] ไปจนถึงอินเดียใต้ มีนิกายที่แยกออกไป 5 นิกาย คือ [[นิกายโคกุลิกวาท]] [[นิกายเอกัพโยหาริกวาท]] [[นิกายปัญญตติกวาท]] [[นิกายพหุสสุติกวาท]] และ[[นิกายเจติยวาท]] และถือเป็นต้นกำเนิดของ[[มหายาน]]
==หลักธรรม==
โดยทั่วไปนิกายมหาสังฆิกะยอมรับหลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา เช่น [[อริยสัจ 4]] กฏแห่งกรรม [[ปฏิจสมุปบาท]] เช่นเดียวกับเถรวาท ส่วนที่ต่างออกไปคือ
* อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์. พระพุทธศาสนามหายาน. พิมพ์ครั้งที่ 4. กทม. มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2539
[[หมวดหมู่:นิกายในพุทธศาสนาเถรวาท|มหาสังฆิกะ]]
[[en:Mahasamghika]]
[[de:Mahasanghika]]
[[ja:大衆部]]