ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
และไม่มีลักษณะต้องห้ามลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 
=== การแบ่งระดับข้าราชการ ===
[[File:อินทรธนูข้าราชการส่วนท้องถิ่น.jpg|thumb|อินทรธนูข้าราชการส่วนท้องถิ่น]]
* ตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น มี 4 ประเภท ประกอบด้วย
33

การแก้ไข